Export Clinic – Exploring Overseas Opportunities with TTC Directors

0

กิจกรรม Export Clinic เจาะลึกโอกาสตลาดต่างประเทศกับทูตพาณิชย์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กระทรวงพาณิชย์ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบไทยเข้าร่วมกิจกรรมและรับบริการให้คำปรึกษาเรื่องการค้าระหว่างประเทศแบบตัวต่อตัวกับท่านทูตพาณิชย์จากกว่า 57 ประเทศทั่วโลก เช่น ดูไบ-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แมดริด-สเปน มะนิลา-ฟิลิปปินส์ ลอนดอน-สหราชอาณาจักร ย่างกุ้ง-เมียนมา เป็นต้น พร้อมไขข้อสงสัยเรื่องการค้าการส่งออกในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น กฎระเบียบทางการค้า พฤติกรรมผู้บริโภค หรือ แนวโน้มความต้องการของตลาด